Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:146EX 351/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Samec Libor
Ulica:Bradáčova ulica 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava V.

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.07.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bradačova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Hruboňovo
Katastrálne územie:Suľany
Číslo listu vlastníctva:LV č. 625, LV č.852, LV č.899

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
797/101642orná pôdapozemok je umiestnený mimo zastaveného územia obce
805/1912orná pôdapozemok je umiestnený mimo zastaveného územia obce
805/4801orná pôdapozemok je umiestnený mimo zastaveného územia obce

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hudcovič BranislavBulharská 5560/80, 821 04 Bratislava1/7

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3103.10
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3103.10
Výška zábezpeky:1551.56
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1711000000002947029075,VS:35121, poznámka:dražobná zábezpeka
Najnižšie podanie:3103.10
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1711000000002947029075,VS:35121
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 47 029 102 - 496/2018 ( ZPMZ 126 ) úradne overeného dna 9.10.2018 na pozemku parc. reg. E KN c. 797/10 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka c. 291 na trase V235 Merašice - EP Čáb, podľa Z-8503/2018-15/2019.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný písomne upovedomiť exekútora najmenej 3 dni pred ujatím sa držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná v katastri nehnuteľnosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného. Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. (§151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel povinného vo výške 1/7 k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva číslo: 625, liste vlastníctva číslo: 852 a liste vlastníctva číslo: 899, katastrálne územie: Suľany, obec: Hruboňovo, okres: Nitra. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Suľany v blízkosti obce Hruboňovo. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. Celá plocha parcely 797/10, 90 % plochy parcely 805/1 a 76 % plochy parcely 805/4 sú využívané na pestovanie poľnohospodárskych plodín. 10% plochy parcely 805/1 a 24% plochy parcely 805/4 sú nevyužívané.