Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 692/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.07.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Malacky
Obec:Jablonové
Katastrálne územie:Jablonové
Číslo listu vlastníctva:1298; 4142; 1292; 1300; 4134; 5327;

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6291/1777trvalý trávny porastLV 1298, podiel 6/48
6291/21280trvalý trávny porastLV 1298, podiel 6/48
60766801trvalý trávny porastLV 4142, podiel 6/48
1805/11219trvalý trávny porastLV 1292, podiel 6/48
1805/2511trvalý trávny porastLV 1292, podiel 6/48
16931521orná pôdaLV 1300, podiel 6/24
55702151orná pôdaLV 1300, podiel 6/24
64764176orná pôdaLV 1300, podiel 6/24
175532orná pôdaLV 4134, podiel 6/48
175835orná pôdaLV 4134, podiel 6/48
175942orná pôdaLV 4134, podiel 6/48
176250orná pôdaLV 4134, podiel 6/48
176372orná pôdaLV 4134, podiel 6/48
17418429orná pôdaLV 5327, podiel 1/1
17643607orná pôdaLV 5327, podiel 1/1
18950909orná pôdaLV 5327, podiel 1/1
19405605trvalý trávny porastLV 5327, podiel 1/1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dušan FořtL. Novomeského 21/14, Martin

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15038.24
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:15038.24
Výška zábezpeky:7519.16
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 69222
Najnižšie podanie:15038.24
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 69222
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa bude konať na základe predchádzajúcej dohody so súdnym exekútorom, priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk. cena nehnuteľností jednotlivo je učená nasledovne: Obec: Jablonové Katastrálne územie: Jablonové Okres: Malacky Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor LV 1298, v podiele 6/48 trvalý trávny porast – parc. č. 6291/1 38,24 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 19,12 EUR trvalý trávny porast – parc. č. 6291/2 62,99 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 31,50 EUR LV 4142, v podiele 6/48 trvalý trávny porast – parc. č. 6076 334,69 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 167,35 EUR LV 2192, v podiele 6/48 trvalý trávny porast – parc. č. 1805/1 3.222,73 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 1.611,37 EUR trvalý trávny porast – parc. č. 1805/2 1.350,96 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 675,48 EUR LV 1300, v podiele 6/24 orná pôda – parc. č. 1693 8.042,29 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 4.021,15 EUR orná pôda – parc. č. 5570 211,71 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 105,86 EUR orná pôda – parc. č. 6476 411,02 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 205,51 EUR LV 4134, v podiele 6/48 orná pôda – parc. č. 1755 3,44 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 1,72 EUR orná pôda – parc. č. 1758 3,76 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 1,88 EUR orná pôda – parc. č. 1759 4,52 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 2,26 EUR orná pôda – parc. č. 1762 5,38 EUR – výška dražobnej zábezpeky je 2,69 EUR orná pôda – parc. č. 1763 7,74 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 3,87 EUR LV 5327, v podiele 1/1 orná pôda – parc. č. 17418 225,23 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 112,62 EUR orná pôda – parc. č. 17643 318,68 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 159,34 EUR orná pôda – parc. č. 18950 477,23 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 238,62 EUR trvalý trávny porast – parc. č. 19405 317,63 EUR - výška dražobnej zábezpeky je 158,82 EUR