Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 561/2022 (2. kolo)
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Obec Sása
Katastrálne územie:Sása
Číslo listu vlastníctva:1104

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
330/4409Orná pôda
507408Orná pôda
10081673Trvalý trávny porast
1092/11631Trvalý trávny porast
1092/22966Orná pôda
1155/22260Trvalý trávny porast
1367/21593Orná pôda
1953/11850Orná pôda
25573012Orná pôda
2668/11576Orná pôda
3774/4881Trvalý trávny porast
3774/71056Trvalý trávny porast
3813/32795Trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rievaj JánObec Sása, 962 62 Sása1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12085.50
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9064.13
Výška zábezpeky:4550.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 56122
Najnižšie podanie:9064.13
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 56122
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.06.202309:30Obecný úrad Sása

Ďalšie informácie

Obec Sása v zmysle schváleného územného plánu plánuje do budúcna IBV na parcele číslo 330/4 a tiež má do budúcna plány s parcelou číslo 507.