Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:350EX 725/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Chladný Stacho
Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.08.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Zvolen
Katastrálne územie:Môťová
Číslo listu vlastníctva:912

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
362493zastavaná plocha a nádvorie
36387zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
556362Rodinný dom
556363letná kuchyňa
9927362humno

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Berger Vasil r. BergerPribinova 556/19, Zvolen-Môťová, PSČ 960 011/2
Berger Vasil r. BergerPribinova 556/19, Zvolen-Môťová, PSČ 960 012/5
Berger Michal r. BergerPribinova 556/19, Zvolen-Môťová, PSČ 960 011/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:96800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:48400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0000072521, ŠS: IČO alebo iný
Najnižšie podanie:96800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0000072521, ŠS: IČO alebo iný
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: V zmysle LV č. 912, pre okres: Zvolen, obec: Zvolen, katastrálne územie: Môťová, časť: C: Ťarchy: - „Záložné právo pre pohľadávku Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, Bratislava na nehn. rod. dom sč. 556 na parc. 362, letná kuchyňa sč. 556 na parc. 363 a pozemky parc. 362, 363, V 1695/07 z 28.6.2007 - 574/07,“ záložné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká v prípade, ak pohľadávka ním zabezpečená nebude prihlásená do dražby. - „Záložné právo k nehnuteľnostiam rodinný dom súp.č. 556 na CKN parc.č. 362, letná kuchyňa súp.č. 556 na CKN parc.č. 363 a pozemky CKN parc.č. 362, 363 v podiele 1/1 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00 151 653, V 2429/12 z 15.10.2012 - 869/12,730/22,1273/22“, záložné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká v prípade, ak pohľadávka ním zabezpečená nebude prihlásená do dražby. - „Záložné právo k nehnuteľnostiam pozemky C KN parc.č. 362, 363 a stavba rodinný dom so súpisným číslom 556 na pozemku C KN parc.č. 362, stavba letná kuchyňa so súpisným číslom 556 na pozemku C KN parc.č. 363 a stavba humno so súpisným číslom 9927 na pozemku C KN parc.č. 362 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653, Tomášikova 48, Bratislava, v podiele 1/1, V 3828/15 z 21.1.2016 - 71/16,730/22“ záložné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká v prípade, ak pohľadávka ním zabezpečená nebude prihlásená do dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.07.202310:00na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Príslušenstvo tvoria samostatné veci, ktoré sú určené na trvalé užívanie s hlavnou vecou. Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť s jej súčasťami a s príslušenstvom spôsobom ako je uvedené vo vypracovanom Znaleckom posudku č. 57/2023 zo dňa 09.03.2023. V prípade ak bude dražobná zábezpeka zložená (na účet exekútora – bezhotovostne) záujemcom o kúpu nehnuteľnosti, ktorý sa nestane vydražiteľom, bude následne takejto osobe vrátená v lehote 10 dní odo dňa uskutočnenia dražby. V prípade ak bude dražobná zábezpeka zložená (v hotovosti) v termíne konania dražby záujemcom o kúpu nehnuteľnosti, ktorý sa nestane vydražiteľom, bude následne takejto osobe vrátená bezodkladne po uskutočnení dražby. Záujemca musí zábezpeku zložiť alebo zloženie zábezpeky súdnemu exekútorovi preukázať najneskôr do začiatku dražby. Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 10 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu súdnym exekútorom, a to na účet súdneho exekútora č. SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0000072521, ŠS: IČO alebo iný identifikátor vydražiteľa, ktorý bude oznámený súdnemu exekútorovi. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 31.07.2023 o 10:00 hod na mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Stráž 223, 96001 Zvolen, telefonicky na telefónnom čísle +421 45 2851 814 alebo elektronicky na e-mailovej adrese kancelaria@exekutorzv.sk.