Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:156Ex 49/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Soldán Steinerová Adriana
Ulica:Jilemnického 2
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.07.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jilemnického 2
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Trenčín
Obec:Drietoma
Katastrálne územie:Drietoma
Číslo listu vlastníctva:3754, 461

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3126/6270zastavaná plocha a nádvoriepozemok na LV č. 3754, spoluvlastnícky podiel povinného 1/20
3126/716zastavaná plocha a nádvoriepozemok na LV č. 3754, spoluvlastnícky podiel povinného 1/20
3126/331zastavaná plocha a nádvoriepozemok na LV č. 461, spoluvlastnícky podiel povinného 1/48
3126/479zastavané plochy a nádvoriepozemok na LV č. 461, spoluvlastnícky podiel povinného 1/48

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
0000

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján Panák, r. PanákMelčice č. 71, 913 05 Melčice - Lieskovéna LV č. 3754 podiel 1/20, na LV č. 461, podiel 1/48

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1250.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1250.00
Výška zábezpeky:625.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7409000000005136515428
Najnižšie podanie:1250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7409000000005136515428
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:0
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tomto je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:0

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.07.202311:00Drietoma

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti je možná aj v inom termíne, po predchádzajúcom telefonickom dohovore so súdnou exekútorkou.