Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1703/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janec Marián
Ulica:Sad SNP 666/12
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.07.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Sad SNP 666/12
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Varín
Katastrálne územie:Varín
Číslo listu vlastníctva:22

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2130/1729Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
15782130/17garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján Baranec, nar. 19.09.1979Školská 433/1, 013 03 Varín8/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9173.92
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9174.00
Výška zábezpeky:5000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1111 0000 0013 3641 7015
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1111 0000 0013 3641 7015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností, o čom je povinný písomne upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.07.202309:30Školská 433/1, 013 03 Varín

Ďalšie informácie