Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:233EX 280/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Semela Andrej
Ulica:Lichnerova 23
PSČ + Obec:90301 Senec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.07.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lichnerova 23
PSČ + Obec:90301 Senec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - Nové Mesto
Katastrálne územie:Vinohrady
Číslo listu vlastníctva:284

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6155/2609Záhrada
6155/3379Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
19286155/3Stavba

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Oslavad JozefFurdekova 1617/10, Bratislava1/8
Dubinová MáriaJaskový rad 1928/45, 831 01 Bratislava3/4
Príklerová MáriaJaskový rad 1928/45, 831 01 Bratislava1/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:780000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:780000.00
Výška zábezpeky:292500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 7500 0000 0040 0310 1534
Najnižšie podanie:585000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 7500 0000 0040 0310 1534
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu súdnym exekútorom na dražbe nehnuteľnosti, môže sa vydražiteľ ujať držby nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom vydraženej nehnuteľnosti ku dňu udelenie príklepu. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k draženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie je

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.06.202310:00Jasový rad 1928/45, Bratislava

Ďalšie informácie

Výška dražobnej zábezpeky je 292.500,00 EUR, ktorú je potrebné zložiť na účet exekútorského úradu Senec, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Senec, IBAN: SK35 7500 0000 0040 0310 1534, VS: 2802021, poznámka: meno dražiteľa, alebo zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 9.45 hod., a to do rúk súdneho exekútora. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 9.45 hod. Dokladom je potvrdenie banky o zrealizovaní peňažnej operácie. V danom čase, t.j. do 9.45 hod, zároveň musí byť zábezpeka pripísaná na účet exekútora. Zábezpeka záujemcovi, ktorý sa nestane vydražiteľom, bude vrátená bezodkladne, a to spôsobom akým bola zložená. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Obhliadka draženej nehnuteľnosti je stanovená na 30.06.2023 o 10.00 hod., v mieste nehnuteľnosti ( Jaskový rad 1928/45, 831 01 Bratislava ). V prípade záujmu o obhliadku je nutné, aby záujemca minimálne 5 dní vopred kontaktoval exekútorský úrad na tel. č. 02/45649887, alebo na mail: andrej.semela@ske.sk. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania - v termíne do 30 dní odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom na dražbe nehnuteľnosti a to na účet Exekútorského úradu Senec, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Senec, IBAN: SK35 7500 0000 0040 0310 1534, VS: 2802021, poznámka: meno dražiteľa, alebo zložiť v hotovosti do rúk súdneho exekútora. Vyzývam 1.všetkých , ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 2.veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 3.oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozornenie: Osoby, ktoré majú na nehnuteľnosť predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.