Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:3604/2008
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šupa Miroslav
Ulica:Kmeťkova 30
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.07.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 30
PSČ + Obec:94901 Nita

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Zbehy
Katastrálne územie:Zbehy
Číslo listu vlastníctva:117, 3811

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2196/17560zastavená plocharodinný dom
2196/18561orná pôda
2196/142614orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
312196/17rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Riegel MiroslavMechenice 51,Podhorany pri Nitre1/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9868.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9868.00
Výška zábezpeky:4884.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK421111000000682625003
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK421111000000682625003
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, ak o tom vydražiteľ upovedomí súdneho exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.06.202314:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie