Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:5122EX199/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing.JUDr. Hrebík Štefan
Ulica:Dukelských hrdinov 2946/6
PSČ + Obec:90101 Malacky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.07.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2946/6
PSČ + Obec:90101 Malacky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Námestovo
Obec:Lokca
Katastrálne územie:Lokca
Číslo listu vlastníctva:LV 3830

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5546911trvalý trávny porast
5547688trvalý trávny porast
55483282orná pôda
554910583trvalý trávny porast
55501912orná pôda
5551449trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Tatiana WeissováEisnerova 6133/21, Bratislava1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8872.45
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8872.45
Výška zábezpeky:4436.23
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4011110000006631792005
Najnižšie podanie:8872.45
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4011110000006631792005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.07.202310:00Lokca

Ďalšie informácie

E x e k ú t o r s k ý ú r a d so sídlom Duklianskych hrdinov 2946/6, 901 01 Malacky súdny exekútor JUDr. Ing. Štefan Hrebík menovaný rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti SR č.5122/1995-30/24 dňa 28.11.1995 Tel./fax: 034/7725484 / 034/7725484,mobil 0903 775484, e-mail: stefan.hrebik@ske.sk IČO: 31148531, IČ DPH: 1020220223 bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: SK40 1111 0000 0066 3179 2005 ———————————————————––––—————————————— Spis. zn. 5122EX 199/22 – 48 /uvádzajte vždy v písomnom styku/ *199/2022-48* V Malackách dňa 25.05.2023 D R A Ž O B N Á V Y H L Á Š K A V exekučnej veci vedenej na tunajšom úrade pod spisovou značkou EX 199/2022 sa bude konať dňa 18.07.2023 o 10,00 hod. na Exekútorskom úrade v Malackách dražba nehnuteľností zapísaných na: LISTE VLASTNÍCTVA č. 3830 Obec: Lokca Katastrálne územie: Lokca Okres: Námestovo Okresný úrad, odbor katastrálny PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Nesúlad DP Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest. pozemku 5546 911 trvalý trávny porast 0 2 5547 688 trvalý trávny porast 0 2 5548 3282 orná pôda 0 2 5549 10583 trvalý trávny porast 0 2 5550 1912 orná pôda 0 2 5551 449 trvalý trávny porast 0 2 Účastník právneho vzťahu: Vlastník 3 Weisová Tatiana r. Valčičáková,Ing., Eisnerova 6133/21, Bratislava PCŠ 841 07, SR Dátum narodenia : 11.05.1962 Spoluvlastnícky podiel : 1/4 Ohodnocované pozemky: - parc.č. KN-E 5546 – 791 m2 – trvalý trávny porast (podiel ¼ - 197,75 m2) - parc.č. KN-E 5547 – 688 m2 – trvalý trávny porast (podiel ¼ - 172,- m2) - parc.č. KN-E 5548 – 3282 m2 – orná pôda (podiel ¼ - 820,50 m2) - parc.č. KN-E 5549 – 10583 m2 – trvalý trávny porast (podiel ¼ - 2645,75 m2) Všetky pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Lokca. Nenachádzajú sa v územnom pláne obce. Sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti. Ležia v extravilánovej, severnej časti katastrálneho územia obce Lokca, v horskej, krmovinárskej poľnohospodárskej výrobnej oblasti. Tvar pozemkov je nepravidelný. Pozemky sú v celosti porastené samonáletom drevín, prevažne ihličnatých. Iba časť pozemku parc.č. KN-E 5546 je užívaná ako lúka, zvyšok je porastený tiež samonáletom. Inžinierske siete sa priamo na pozemkoch nenachádzajú. Znalecký posudok č. 9/2023 vypracoval znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetví odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, pod evidenčným číslom 911489: Ing. Darina Kalabusová, 038 02 Dolný Kalník 28. - všeobecná hodnota podielu ¼ pozemkov je vo výške: - parc.č. KN-E 5546 – 197,75 m2 – trvalý trávny porast - 5,20 EUR - parc.č. KN-E 5547 – 172,00 m2 – trvalý trávny porast - 4,52 EUR - parc.č. KN-E 5548 – 820,50 m2 – orná pôda - 21,58 EUR - parc.č. KN-E 5549 – 2645,75 m2 – trvalý trávny porast - 69,58 EUR, ktorá je zároveň najnižším podaním, - výška zábezpeky činí sumu: - parc.č. KN-E 5546 – 197,75 m2 – trvalý trávny porast - 2,60 EUR - parc.č. KN-E 5547 – 172,00 m2 – trvalý trávny porast - 2,26 EUR - parc.č. KN-E 5548 – 820,50 m2 – orná pôda - 10,79 EUR - parc.č. KN-E 5549 – 2645,75 m2 – trvalý trávny porast - 34,79 EUR, ktorú treba poukázať bezhotovostným prevodom na účet súdneho exekútora č. SK4011110000006631792005 pod VS 19922, najneskôr do začatia konania dražby LISTE VLASTNÍCTVA č. 3830 Obec: Lokca Katastrálne územie: Lokca Okres: Námestovo Okresný úrad, odbor katastrálny PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Nesúlad DP Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest. pozemku 5546 911 trvalý trávny porast 0 2 5547 688 trvalý trávny porast 0 2 5548 3282 orná pôda 0 2 5549 10583 trvalý trávny porast 0 2 5550 1912 orná pôda 0 2 5551 449 trvalý trávny porast 0 2 Účastník právneho vzťahu: Vlastník 3 Weisová Tatiana r. Valčičáková,Ing., Eisnerova 6133/21, Bratislava PCŠ 841 07, SR Dátum narodenia : 11.05.1962 Spoluvlastnícky podiel : 1/4 Ohodnocované pozemky: - parc.č. KN-E 5546 – 120 m2 – trvalý trávny porast (podiel ¼ - 30 m2) - parc.č. KN-E 5550 – 1912 m2 – orná pôda (podiel ¼ - 478 m2) - parc.č. KN-E 5551 – 449 m2 – trvalý trávny porast (podiel ¼ - 112,25 m2 Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Lokca, mimo centra obce v oddelenej rekreačnej časti obce. K pozemkom je zabezpečený prístup po nespevnenej komunikácii. Pozemky parc.č.KN-E 5550, 5551 sú určené na zástavbu pre šport a rekreáciu. Znalecký posudok č. 86/2023 vypracoval znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 915335: Ing. Eduard Bugala, Lúčna 6100/1, 029 01 Námestovo. - všeobecná hodnota podielu ¼ pozemkov je vo výške: - parc.č. KN-E 5546 – 30,00 m2 – trvalý trávny porast – 100,80 EUR - parc.č. KN-E 5550 – 478,00 m2 – orná pôda – 7.021,82 EUR - parc.č. KN-E 5551 – 112,25 m2 – trvalý trávny porast – 1.648,95 EUR, ktorá je zároveň najnižším podaním, - výška zábezpeky činí sumu: - parc.č. KN-E 5546 – 30,00 m2 – trvalý trávny porast – 50,40 EUR - parc.č. KN-E 5550 – 478,00 m2 – orná pôda – 3.510,91 EUR - parc.č. KN-E 5551 – 112,25 m2 – trvalý trávny porast – 824,48 EUR, ktorú treba poukázať bezhotovostným prevodom na účet súdneho exekútora č. SK4011110000006631792005 pod VS 19922, najneskôr do začatia konania dražby LISTE VLASTNÍCTVA č. 3885 Obec: Lokca Katastrálne územie: Lokca Okres: Námestovo Okresný úrad, odbor katastrálny PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Nesúlad DP Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest. pozemku 6159/1 19 orná pôda 0 1 6159/2 2232 orná pôda 0 2 6160/1 305 orná pôda 0 1 6160/2 11 orná pôda 0 2 Účastník právneho vzťahu: Vlastník 5 Weisová Tatiana (Valčičáková,Ing.),Eisnerova 6133/21, Bratislava PCŠ 84107, SR Dátum narodenia : 11.05.1962 Spoluvlastnícky podiel : ¼ Ohodnocovaný pozemok: - parc.č. KN-E 6159/2 – 1801 m2 – orná pôda (podiel ¼ - 450,25 m2) Pzemky sa nachádza mimo zastavaného územia obce Lokca. Nenachádza sa v územnom pláne obce. Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti. Leží v komplexe poľnohospodársky užívaných plôch, na pravej strane hlavnej cesty. Jeho časť (431 m2) zasahuje priamo do tejto hlavnej cesty. Severnou časťou poozemku prechádza elektrické vedenie. Pozemok je využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny. Na časti tohto pozemku je vybudovaná miestna asfaltová komunikácia. Inžinierske siete sa priamo na pozemkoch nenachádzajú. Znalecký posudok č. 9/2023 vypracoval znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetví odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, pod evidenčným číslom 911489: Ing. Darina Kalabusová, 038 02 Dolný Kalník 28. - všeobecná hodnota podielu ¼ pozemkov je vo výške: - parc.č. KN-E 6159/2 – 450,25 m2 – orná pôda – 614,37 EUR ktorá je zároveň najnižším podaním, - výška zábezpeky činí sumu: - parc.č. KN-E 6159/2 – 450,25 m2 – orná pôda – 307,19 EUR, ktorú treba poukázať bezhotovostným prevodom na účet súdneho exekútora č. SK4011110000006631792005 pod VS 19922, najneskôr do začatia konania dražby LISTE VLASTNÍCTVA č. 3885 Obec: Lokca Katastrálne územie: Lokca Okres: Námestovo Okresný úrad, odbor katastrálny PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Nesúlad DP Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest. pozemku 6159/1 19 orná pôda 0 1 6159/2 2232 orná pôda 0 2 6160/1 305 orná pôda 0 1 6160/2 11 orná pôda 0 2 Účastník právneho vzťahu: Vlastník 5 Weisová Tatiana (Valčičáková,Ing.),Eisnerova 6133/21, Bratislava PCŠ 84107, SR Dátum narodenia : 11.05.1962 Spoluvlastnícky podiel : ¼ Ohodnocovaný pozemok: - parc.č. KN-E 6159/1 – 19 m2 – orná pôda (podiel ¼ - 4,75 m2) - parc.č. KN-E 6159/2 – 431 m2 – orná pôda (podiel ¼ - 107,75 m2) - parc.č. KN-E 6160/1 – 305 m2 – orná pôda (podiel ¼ - 76,25 m2) - parc.č. KN-E 6160/2 – 11 m2 – orná pôda (podiel ¼ - 2,75 m2) Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Lokca, mimo centra obce. Pozemky par.č. KN-E 6159/1, 6160/1 sa nachádzajú v zastavanom území, v priemyselnej časti obce Lokca. Pozemok par.č. KN-E 6159/2 (časť o výmere 431 m2) sa nachádza mimo zastavaného územia – na pozemku je zrealizovaná verejná komunikácia. Pozemok par.č. KN-E 6160/2 sa nachádza mimo zastavaného územia. Pozemky parc.č.KN-E 6160/1,2 sú určené na zastavanie priemyselnými areálmi. Znalecký posudok č. 86/2023 vypracoval znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 915335: Ing. Eduard Bugala, Lúčna 6100/1, 029 01 Námestovo. - všeobecná hodnota podielu ¼ pozemkov je vo výške: - parc.č. KN-E 6159/1 – 4,75 m2 – orná pôda – 10,55 EUR - parc.č. KN-E 6159/2 –107,75 m2 – orná pôda – 239,21 EUR - parc.č. KN-E 6160/1 – 76,25 m2 – orná pôda – 586,36 EUR - parc.č. KN-E 6160/2 – 2,75 m2 – orná pôda – 21,15 EUR, ktorá je zároveň najnižším podaním, - výška zábezpeky činí sumu: - parc.č. KN-E 6159/1 – 4,75 m2 – orná pôda – 5,28 EUR - parc.č. KN-E 6159/2 – 107,75 m2 – orná pôda – 119,61 EUR - parc.č. KN-E 6160/1 – 76,25 m2 – orná pôda – 293,18 EUR - parc.č. KN-E 6160/2 – 2,75 m2 – orná pôda – 10,58 EUR, ktorú treba poukázať bezhotovostným prevodom na účet súdneho exekútora č. SK4011110000006631792005 pod VS 19922, najneskôr do začatia konania dražby LISTE VLASTNÍCTVA č. 3821 Obec: Lokca Katastrálne územie: Lokca Okres: Námestovo Okresný úrad, odbor katastrálny PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Nesúlad DP Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest. pozemku 5413 7028 orná pôda 0 2 5414 660 trvalý trávny porast 0 2 Účastník právneho vzťahu: Vlastník 5 Weisová Tatiana (Valčičáková,Ing.),Eisnerova 6133/21, Bratislava PCŠ 841 07, SR Dátum narodenia : 11.05.1962 Spoluvlastnícky podiel : 1/4 Ohodnocované pozemky: - parc.č. KN-E 5413 – 7028 m2 – orná pôda (podiel ¼ - 1757 m2) - parc.č. KN-E 5414 – 660 m2 – trvalý trávny porast (podiel ¼ - 165 m2) Všetky pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Lokca. Nenachádzajú sa v územnom pláne obce. Sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti. Ležia v západnej extravilánovej časti katastrálneho územia obce Lokca. Sú začlenené do komplexu poľnohospodársky užívaných plôch. Lokalita je miestne nazývaná „Páleníčky“. Pozemky sú užívané ako trvalý trávny porast, resp. dočasne rozorané. Inžinierske siete sa priamo na pozemkoch nenachádzajú. Znalecký posudok č. 9/2023 vypracoval znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetví odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, pod evidenčným číslom 911489: Ing. Darina Kalabusová, 038 02 Dolný Kalník 28. - všeobecná hodnota podielu ¼ pozemkov je vo výške: - parc.č. KN-E 5413 – 1757 m2 – orná pôda – 85,04 EUR - parc.č. KN-E 5414 – 165 m2 – trvalý trávny porast – 7,99 EUR, ktorá je zároveň najnižším podaním, - výška zábezpeky činí sumu: - parc.č. KN-E 5413 – 1757 m2 – orná pôda – 42,52 EUR - parc.č. KN-E 5414 – 165 m2 – trvalý trávny porast – 4,00 EUR, ktorú treba poukázať bezhotovostným prevodom na účet súdneho exekútora č. SK4011110000006631792005 pod VS 19922, najneskôr do začatia konania dražby - záujemcom, ktorí budú neúspešní na dražbe, bude zábezpeka vrátená formou bezhotovostnej platby na účet, z ktorého bola poukázaná príp. na účet, ktorý nám oznámi neúspešný záujemca a to v lehote 5 dní, - dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo vyššie podanie. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov, - exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť, - vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie do 30 dní po uskutočnení dražby a to bezhotovostným prevodom na účet súdneho exekútora č. SK4011110000006631792005 pod VS 19922, - po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci. Po schválení príklepu súdom, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu, - vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva, - všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie vyzývam, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami s upozornením, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov, - vyzývam veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať, - vyzývam, aby boli uplatnené práva, ktoré nepripúšťajú dražbu pred začatím dražby s upozornením, že inak by sa také práva nemohli uplatniť na újmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľným, - upozorňujem osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že ho môžu uplatniť len na dražbe, ako dražitelia a že udelením príklepu predkupné právo zaniká, - spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu, ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe, - nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom, - obhliadka draženej nehnuteľnosti pre záujemcov bude vykonaná dňa 11.07.2023 o 10,00 hod. na mieste samom t.j. Obec Lokca (potenciálnych záujemcov žiadam, aby ma kontaktovali na tel.č. 034/ 7725484, 0903 775 484), Zároveň Vás žiadam v súlade s ust. § 141 ods. 3E.p., aby podstatný obsah dražobnej vyhlášky bol uverejnený spôsobom v mieste obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli, vyhlásením v miestnom rozhlase a pod.). POUČENIE: Povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný žiadny opravný prostriedok ani námietky. JUDr. Ing. Štefan Hrebík súdny exekútor Za správnosť vyhotovenia: Ing. Danka Danielová