Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:5122EX199/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing.JUDr. Hrebík Štefan
Ulica:Dukelských hrdinov 2946/6
PSČ + Obec:90101 Malacky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.07.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2946/6
PSČ + Obec:90101 Malacky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Námestovo
Obec:Lokca
Katastrálne územie:Lokca
Číslo listu vlastníctva:lv 3885

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6159/119orná pôda
6159/22232orná pôda
6160/1305orná pôda
6160/211orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Tatiana WeissováEisnerova 6133/21, Bratislava1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1471.64
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1471.64
Výška zábezpeky:735.82
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4011110000006631792005
Najnižšie podanie:1471.64
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4011110000006631792005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.07.202310:00Lokca

Ďalšie informácie