Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:419EX 100/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Zubaľ Burdová Michaela
Ulica:Štefánikova 18
PSČ + Obec:06601 Humenné

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.10.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štefánikova 18
PSČ + Obec:06601 Humenné

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Bardejov
Obec:Hertník
Katastrálne územie:Hertník
Číslo listu vlastníctva:LV č. 1199 LV č.1757

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
16806266orná pôdapodiel: 1/1
179/129záhradapodiel: 3/8

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mamčaková BoženaKobyly 147, 086 22 Kobyly

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.06.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1400.00
Výška zábezpeky:700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK24 7500 0000 0040 2037 0736, VS: 1002021
Najnižšie podanie:1400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK24 7500 0000 0040 2037 0736, VS:1002021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.09.202311:00na mieste, kde sa dražená nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie