Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 803/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.09.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Vysoká nad Kysucou
Katastrálne územie:Vysoká nad Kysucou
Číslo listu vlastníctva:3754; 3755

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2396/18191orná pôdaLV 3755
2395/15821orná pôdaLV 3754

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Helena PutoríkováVysoká nad Kysucou1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.07.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4057.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4057.00
Výška zábezpeky:2028.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 80321
Najnižšie podanie:4057.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 80321
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Znalec určil všeobecnú cenu nehnuteľností nasledovne: parcela EKN 2395/1 v LV 3754 – orná pôda a trvalý trávny porast spolu 1.814,00 EUR parcela EKN 2396/1 v LV 3755 – orná pôda a trvalý trávny porast spolu 2.243,00 EUR Dražobná zábezpeka na nehnuteľnosti je určená nasledovne: parcela EKN 2395/1 v LV 3754 – orná pôda a trvalý trávny porast spolu 907,00 EUR parcela EKN 2396/1 v LV 3755 – orná pôda a trvalý trávny porast spolu 1.121,50 EUR Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa bude konať na základe predchádzajúcej dohody so súdnym exekútorom, priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.