Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:358Ex 133/23
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rácik Juraj
Ulica:Hlavná 11
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.09.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavná 11
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - Podunajské Biskupice
Katastrálne územie:Podunajské Biskupice
Číslo listu vlastníctva:3065

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1008/2279záhrada
1007/4147zastavané plochy a nádvorie
5683/618zastavané plochy a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
107971007/4, 5683/6Iná budovaStavba

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Almášiová KatarínaVeterná 519/5, Štvrtok na Ostrove1/2
Chromiak MartinZigmundíkova 440/2, Chtelnica1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.07.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:445000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:445000.00
Výška zábezpeky:222500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1611000000002927850253
Najnižšie podanie:445000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1611000000002927850253
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby nehnuteľnosti, o tom musí upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd schválil udelenie príklepu, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční podľa dohody. Súdneho exekútora kontaktujte za účelom dohodnutia obhliadky nehnuteľnosti na tel. č. 033/5936215, prípadne e-mail: juraj.racik@ske.sk.