Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:102EX 844/21
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Liščák Roman
Ulica:Nám.sv.Michala 5
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.10.2023
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. Sv. Michala 5
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Senica
Obec:Rohov
Katastrálne územie:Rohov
Číslo listu vlastníctva:1046

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
14643085orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nemeček FrantišekRohov č. 611/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.07.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8045.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4022.50
Výška zábezpeky:2011.25
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK08 8120 0001 1586 3352 7060
Najnižšie podanie:4022.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK08 8120 0001 1586 3352 7060
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, §151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: -
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem tohto môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 147 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.09.202309:30Obhliadka sa uskutoční v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu: Exekútorský úrad, JUDr. Ing. Roman Liščák – súdny exekútor, Nám. sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec, telefonicky na telefónnom čísle 033 733 17 91 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: roman.liscak@ske.sk Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti, ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 44 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.