Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:16/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.09.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Myozesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Šahy
Katastrálne územie:Šahy
Číslo listu vlastníctva:1237

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1124508Zastavaná plocha s nádvorie
1125320Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3721124Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Majoroš MarekTupá 2031/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.07.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:17050.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:17050.00
Výška zábezpeky:8525.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 5600 0000 0027 1762 3001
Najnižšie podanie:17050.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 5600 0000 0027 1762 3001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.09.202309:00Šahy

Ďalšie informácie