Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:252/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.09.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Myjava
Obec:Košariská
Katastrálne územie:Košariská
Číslo listu vlastníctva:137

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
26465/1531Záhrada
26465/237Zastavaná plocha s nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
29426465/2záhradná chata ALPINA

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dubovan RóbertSaleziánska ulica 6733/28, Tranava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.07.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:58600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:58600.00
Výška zábezpeky:29300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 5600 0000 0027 1762 3001
Najnižšie podanie:58600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 5600 0000 0027 1762 3001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.09.202309:00Košariská

Ďalšie informácie

Pre obhliadku volať 0903 497 533