Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1703/17
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janec Marián
Ulica:Sad SNP 666/12
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.09.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Sad SNP 666/12
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Varín
Katastrálne územie:Varín
Číslo listu vlastníctva:22

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2130/1729Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
15782130/17garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján Baranec, nar. 19.09.1979Školská 433/1, 013 03 Varín8/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.07.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9174.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6880.50
Výška zábezpeky:3450.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1111 0000 0013 3641 7015
Najnižšie podanie:6880.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1111 0000 0013 3641 7015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.09.202309:30Školská 1578, 013 03 Varín

Ďalšie informácie