Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:30EX 850/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dulina Rudolf
Ulica:ul. Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.09.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ľ. Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice- Kavečany
Katastrálne územie:Kavečany
Číslo listu vlastníctva:1915

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1607/13393záhrada
1607/1427zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12051607/14záhradná chata

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Varga LadislavJunácka 1685/10, Košice1/1 (BSM)

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:42600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:31950.00
Výška zábezpeky:15975.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK38 0900 0000 0004 8101 7566
Najnižšie podanie:31950.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK38 0900 0000 0004 8101 7566
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle príslušných ustanovení Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v zmysle príslušných ustanovení Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.09.202310:00Košice- Kavečany-v mieste, kde sa predmetné nehnuteľnosti nachádzajú

Ďalšie informácie