Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342EX 1378/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.09.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Šaľa
Obec:Vlčany
Katastrálne územie:Vlčany
Číslo listu vlastníctva:2396, 6081, 7112, 2398

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
8621/11903orná pôda1/8
8621/31903orná pôda1/8
8621/24784orná pôda7/80
1815/147záhrada1/1
2978/4353orná pôda1/1
2978/7356orná pôda1/1
3332/5964orná pôda1/1
4159/1136záhrada1/1
5308/8144orná pôda1/1
5309/8183ostatná plocha1/1
5310/184trvalý trávny porast1/1
5311/28143orná pôda1/1
8151/1245orná pôda1/1
8695/8273orná pôda1/1
9073/51687orná pôda1/1
11551/11248orná pôda1/1
5308/1112orná pôda1/5
5309/1187ostatná plocha1/5
5310/1136trvalý trávny porast1/5
5311/21143orná pôda1/5
8151/7245orná pôda1/5
8695/7270orná pôda1/5

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Atila Czibula92584 Vlčany 685

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4609.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4609.00
Výška zábezpeky:2304.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:137821
Najnižšie podanie:4609.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:137821
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:- Vecné bremeno podľa § 22 nal. Zá.č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 3636518 so sídlom Bratislava, Čulenova 6 podľa GP 89/2014 na pozemku EKN parc.č.5311/21 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č.322 na trase Rz Kráľová nad Váhom – Rz Nové Zámky - Vecné bremeno podľa § 22 nal. Zá.č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 3636518 so sídlom Bratislava, Čulenova 6 podľa GP 89/2014 na pozemku EKN parc.č.2978/4 a 2978/7 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č.322 na trase Rz Kráľová nad Váhom – Rz Nové Zámky
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.09.202315:00k.ú.Vlčany

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľností, ktorá je podľa § 142 ods.2/ exekučného poriadku zároveň najnižším podaním je nasledovná: Parc. č.8621/1 orná pôda vo výmere 1903 m2 ............................................................162,00 eur parc. č. 8621/3 orná pôda vo výmere 1903 m2 ...........................................................162,00 eur parc.č.8621/2 orná pôda vo výmere 4784 m2 .............................................................285,00 eur parc. č. 1815/1 záhrada vo výmere 47 ......................................................................32,00 eur parc. č. 2978/4 orná pôda vo výmere 353 m2...........................................................240,00 eur parc. č. 2978/7 orná pôda vo výmere 356 m2..........................................................242,00 eur parc. č. 3332/5 orná pôda vo výmere 964 m2..........................................................656,00 eur parc. č. 4159/11 záhrada vo výmere 36 m2 .............................................................24,50 eur parc. č. 5308/8 orná pôda vo výmere 144 m2...........................................................98,00 eur parc. č. 5309/8 ostatná plocha vo výmere 183 ........................................................124,50 eur parc. č. 5310/18 trvalý trávny porast vo výmere 4 m2 .................................................3,00 eur parc. č. 5311/28 orná pôda vo výmere 143 m2..........................................................97,00 eur parc. č. 8151/1orná pôda vo výmere 245 m2..........................................................167,00 eur parc. č. 8695/8 orná pôda vo výmere 273 m2..........................................................186,0, eur parc. č. 9073/5 orná pôda vo výmere 1687 m2.....................................................1147,00 eur parc. č. 11551/1 orná pôda vo výmere 1248 m2 ....................................................849,00 eur parc. č. 5308/1 orná pôda vo výmere 112 m2........................................................15,00 eur parc. č. 5309/1 ostatná plocha vo výmere 187 m2..................................................25,50 eur parc. č. 5310/11 trvalý trávny porast vo výmere 36 m2 ...........................................5,00 eur parc. č. 5311/21 orná pôda vo výmere 143 m2......................................................19,50 eur parc. č. 8151/7 orná pôda vo výmere 245 m2 .......................................................33,50 eur parc. č. 8695/7 orná pôda vo výmere 270 m2 .......................................................37,00 eur Výška dražobnej zábezpeky podľa § 142 ods. 1/ exekučného poriadku je polovica najnižšieho podania pri každej parcele samostatne. Jednotlivé parcely sa dražia samostatne.