Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 933/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pálffyová Eva
Ulica:Javorová 7
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.09.2023
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Javorová 7
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Imeľ
Katastrálne územie:Imeľ
Číslo listu vlastníctva:924

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
145/2714zastavaná plocha a nádvorie
145/3262záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
415145/210Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ďurišová IvetaNová 709/34, Imeľ1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:27700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:13850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK74 3100 0000 0042 3004 0225
Najnižšie podanie:277000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK74 3100 0000 0042 3004 0225
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V deň dražby 20.09.2023
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.09.202314:00Imeľ 415

Ďalšie informácie