Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:368Ex91/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Virličová (rod. Sitášová) Jana
Ulica:Vajnorská 100/A
PSČ + Obec:83104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.09.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Vajnorská 100/A
PSČ + Obec:83104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Chorvátsky Grob
Katastrálne územie:Chorvátsky Grob
Číslo listu vlastníctva:3791

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
E 700/11040orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lovašová Zdenka r. ZemanováKadnárová 9792/95, Bratislava8/30

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10106.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10106.00
Výška zábezpeky:5053.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0900 0000 0050 2223 2753 VS: 91211
Najnižšie podanie:10106.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0900 0000 0050 2223 2753 VS: 91212
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:-vecné bremeno podla § 22 a nasl. Z.kona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizacn. z.kon) v spojen. s § 96 ods. 4 z.kona c. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnen. niektor.ch z.konov v prospech spolocnosti Z.padoslovensk. distribucn., a. s., ICO: 36361518, so s.dlom Culenova 6, 816 47 Bratislava podla geometrického pl.nu c. 35735325-170-3/2016 na pozemku s parc. c. 700/2 t.kaj.ce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka c. 139 na trase Rz Pezinok-BEZ Bratislava, podla Z-8698/2016.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:zmysle ust. § 150 ods. 1 Exekučného poriadku po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. V zmysle ust. § 150 ods. 2 Exekučného poriadku ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. V zmysle ust. § 151 Exekučného poriadku ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu (Občiansky zákonník).

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať verejnou, alebo úradne overenou listinou. Oprávnenie konať za právnickú osobu je potrebné preukázať príslušnou listinou. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je dňa 19.09.2023 od 9:00 v dražobnej miestnosti. VYZÝVAM • všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom, najneskôr ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov, • všetkých veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať, • oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby. Inak by sa takéto práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný.