Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:397EX 172/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Halás Boris
Ulica:Popradská 70
PSČ + Obec:82202 Bratislava 214

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.09.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Popradská 70
PSČ + Obec:82202 Bratislava 214

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Pezinok
Obec:Svätý Jur
Katastrálne územie:Svätý Jur
Číslo listu vlastníctva:2157

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2451/1657Trvalý trávny porastparcela registra C
2452/1775Záhradaparcela registra C
2452/7340Záhradaparcela registra C
2452/11049Lesný pozemokparcela registra E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
TRUST CORP družstvoKarpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:165361.45
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:165361.45
Výška zábezpeky:82680.73
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2802000000003189504555, VS:17221, poznámka: Dražba
Najnižšie podanie:165361.45
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2802000000003189504555, VS:17221, poznámka:Dražba – NP
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na Nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Zistené závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Neboli zistené žiadne závady.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej Nehnuteľnosti, pričom o tejto skutočnosti je povinný písomne upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom Nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s Nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým Nehnuteľnostiam sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom Nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Predkupné práva k Nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu. Zistené závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie: Neboli zistené žiadne závady.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.09.202310:00na mieste, kde sa Nehnuteľnosti nachádzajú

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku sú záujemcovia o kúpu dražených Nehnuteľností povinní zložiť prevodom na účet súdneho exekútora vedený vo VUB, a.s. IBAN: SK2802000000003189504555, SWIFT: SUBASKBX, variabilný symbol:17221, poznámka: Dražba. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet exekútora najneskôr do 10:30 v deň konania dražby, pričom na neskôr pripísané platby na účet súdneho exekútora sa neprihliada, a záujemca o kúpu nebude môcť dražiť Nehnuteľnosť. Záujemca sa musí v rámci prezentácie na dražbu preukázať dokladom potvrdzujúcim jej zloženie (originál potvrdenia banky, vkladový lístok a pod.). Záujemca môže tiež zložiť zábezpeku v hotovosti do pokladne súdneho exekútora v jeho sídle v čase najneskôr do 10:30 v deň konania dražby. V prípade neúspešného záujemcu, ktorý zložil dražobnú zábezpeku prevodom na bankový účet súdneho exekútora, dražobná zábezpeka mu bude vrátená na bankový účet, z ktorého bola poukázaná, a to v lehote 5 pracovných dní od termínu dražby. V prípade neúspešného záujemcu, ktorý zložil dražobnú zábezpeku v hotovosti do pokladne súdneho exekútora, dražobná zábezpeka mu bude vrátená bezodkladne po uskutočnení dražby. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora vedený vo VUB, a.s. IBAN: SK2802000000003189504555, SWIFT: SUBASKBX, variabilný symbol:17221, poznámka: Dražba – NP. Na najvyššie podanie sa započíta zložená dražobná zábezpeka. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je od 10:00 hod. do 10:50 hod., na Exekútorskom úrade Mgr. Borisa Halása (Popradská 70, 822 02 Bratislava). Záujemca, ktorý zložil zábezpeku najneskôr 30 minút pred dražbou, sa zaregistruje a dostane dražobné číslo, bez ktorého sa nemôže zúčastniť dražby. Registrácia na dražbu – zápis dražiteľov sa uskutoční v deň konania dražby do 10:50 hod. Po uzavretí registrácie sa dražby ako dražiteľ nemôže zúčastniť ten záujemca, ktorý v určenej lehote nezložil zábezpeku a/alebo nebol zaregistrovaný. Dražiť môže každá fyzická alebo právnická osoba, spôsobilá na právne úkony, pokiaľ zloží dražobnú zábezpeku a zaregistruje sa, a to s výnimkou osôb uvedených v § 143 ods. 3 Exekučného poriadku a ten komu nadobudnúť Nehnuteľnosť bráni osobitný predpis. V prípade fyzických osôb dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s platným občianskym preukazom. V prípade, že sa fyzická osoba chce dať zastúpiť treťou osobou, táto osoba sa musí preukázať platným občianskym preukazom a predložiť originál plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. Ak je dražiteľom fyzická osoba, je potrebné súdnemu exekútorovi písomne pred dražbou oznámiť, či majetok bude súčasťou BSM a súčasne predložiť písomný súhlas manžela (s overeným podpisom) v súlade s ust. § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka a v prípade vydraženia súdny exekútor udelí príklep obom manželom, inak príklep Nehnuteľnosti nebude exekučným súdom schválený. Ak v takomto prípade chce vydražiteľ, ako fyzická osoba, nadobudnúť Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom tejto dražby do výlučného vlastníctva, je potrebné, aby disponoval notárskou zápisnicou, z ktorej bude zrejmé, že pre prípad nadobudnutia Nehnuteľnosti v dražbe druhý manžel súhlasí so zúžením bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade právnických osôb je potrebné predložiť aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti štatutárneho zástupcu, pokiaľ je právnická osoba zastúpená inou osobou ako štatutárnym zástupcom, musí táto osoba predložiť originál poverenia alebo plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. Po zložení dražobnej zábezpeky, registrácii a v termíne dražby súdny exekútor vyzve záujemcov, aby dražili. Najmenší rozdiel medzi navzájom nasledujúcimi ponukami/podaniami je 2.000,- EUR. Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia ponuky/podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami/ponukami, kým exekútor neudelí príklep. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, ďalší termín dražby určí exekútor tak, aby sa dražba konala najskôr po uplynutí 30 dní od bezúspešnej dražby. Najnižšie podanie v takom prípade tvoria tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom. Ak sa ani na ďalšom termíne dražby neurobilo najnižšie podanie znížené podľa predchádzajúcej vety, môže exekútor určiť, ak nejde o byt alebo dom, v ktorom má povinný trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, ďalší termín dražby, a to tak, aby sa dražba konala najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho termínu dražby; v takom prípade môže najnižšie podanie tvoriť polovica ceny určenej znaleckým posudkom. Na pozemku parcela č. 2452/7 záhrada o výmere 340 m2 sa nachádza rozostavaná stavba pravdepodobne záhradnej chaty. Rozostavaná stavba nie je zapísaná na LV ani zakreslená na katastrálnej mape a súdny exekútor nemá k dispozícii žiadne informácie k predmetnej rozostavanej stavbe. Stavba pozostáva z jednej miestnosti a oporných múrov, ktoré pravdepodobne mali tvoriť obvodové steny 1.PP stavby. Predmetná rozostavaná stavba nebola predmetom znaleckého oceňovania a nie je predmetom dražby. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať (ide o obsolentne ustanovenie, ktorého aplikácia je možná v exekučných konaniach začatých pred 1.2.2002). Vyzývam oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali listinami pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem osoby, ktoré majú k draženej Nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Dňa 14.9.2023 o 10:00 hod. na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená Nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho písomného prihlásenia, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka Nehnuteľnosti. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni pred plánovaným termínom obhliadnu Nehnuteľnosti písomne na boris.halas@ske.sk alebo telefonicky na 0948 136 143. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej Nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú Nehnuteľnosť prístup.