Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:409EX 693/21
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Korim Juraj
Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.09.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2473/7A
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Vinné
Katastrálne územie:Vinné
Číslo listu vlastníctva:LV č. 3627, LV č. 2960

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1946/3205VinicaLV č. 3627, k.ú. Vinné, spoluvlasnický podiel 1/1
1947/1507VinicaLV č. 2960, k.ú. Vinné, spoluvlasnický podiel 1/2
1950/548VinicaLV č. 2960, k.ú. Vinné, spoluvlasnický podiel 1/2
1947/473Zastavaná plocha a nádvorieLV č. 2960, k.ú. Vinné, spoluvlasnický podiel 1/1

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
01947/4rozostavaná budovaLV č. 2960, k. ú. Vinné

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Jaroslav KičikOsloboditeľov 1578/8, 066 01 Humenné, t.č. Kukorelliho 34, 066 01 Humenné

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie