Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:246/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Paller Miroslav
Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.09.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Belá
Katastrálne územie:Banská Belá
Číslo listu vlastníctva:1304

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3/158Orná pôdaLV č. 1304 na C-KN

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Juhás Dušan r. Juhás, Mgr., nar. 09.09.1972 a Juhásová Monika r. Schinglerová, nar. 09.04.1975, BSMMierová 673/10, 969 01 Banská Štiavnica, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1542.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1542.00
Výška zábezpeky:771.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK42 7500 0000 0004 0209 5233, VS: 2462018
Najnižšie podanie:1542.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK42 7500 0000 0004 0209 5233, VS: 2462018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.09.202311:00Banská Belá

Ďalšie informácie