Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:251/2023
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Markovič Vojtech, PhD.
Ulica:Bratislavská cesta 4303
PSČ + Obec:94501 Komárno

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.09.2023
Čas:08:30

Miesto konania dražby

Ulica:Bratislavská cesta 4303
PSČ + Obec:94501 Komárno

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Komárno
Katastrálne územie:Komárno
Číslo listu vlastníctva:12303

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
425460zastavaná plocha a nádvorie
4255107záhrada
4256/5144zastavaná plocha a nádvorie
4256/617zastavaná plocha a nádvorie
4256/724zastavaná plocha a nádvorie
4256/836zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
27574256/6rodinný domrodinný dom
4256/5

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mesterová Angelika, nar.: 30.01.1976Iža 3361/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Z dôvodu uplatnenia spoluvlastníckeho podielu podielovým 3/4-inovým podielovým spoluvlastníkom, ruším predmetnú dražbu vyššie uvedenej nehnuteľnosti.