Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:93Ex 214/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kubešová Zuzana
Ulica:Streďanská 4055
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.09.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Streďanská 4055
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Zlaté Moravce
Obec:Zlaté Moravce
Katastrálne územie:Zlaté Moravce
Číslo listu vlastníctva:4440

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4770281záhradyzáhrada
4771377zast.plochy a nádvoriapozemok pod budovou

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2764771domstavba

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Zdena ŠípkováKraskova 276/3, Zlaté Moravce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:64000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:64000.00
Výška zábezpeky:32000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK13 0200 0000 0020 4553 1154
Najnižšie podanie:64000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK13 0200 0000 0020 4553 1154
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:o udelení príklepu, môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora, ak však súd príklep neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať úžitky a nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.09.202310:00Zlaté Moravce- Cyzerovce 276

Ďalšie informácie