Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 43/2022 (3. kolo)
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.09.2023
Čas:13:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Rapovce
Katastrálne územie:Rapovce
Číslo listu vlastníctva:455

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
82/22244Orná pôda
181/21845Orná pôda
239/21597Orná pôda
243/21500Orná pôda
276/22859Orná pôda
298/21079Orná pôda
324/24046Orná pôda
402/23776Trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Petik RichardKotmanová 401/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9378.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4689.00
Výška zábezpeky:2345.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 4322
Najnižšie podanie:4689.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 4322
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydražených nehnuteľností.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.09.202309:30Obecný úrad Rapovce

Ďalšie informácie

Celková výmera dražených nehnuteľností (spoluvlastníckeho podielu) je 9.473 m², čo podľa vypracovaných znaleckých posudkov a zohľadnení zníženia ceny o 1/2 z pôvodnej ceny odpovedá cene 0,49 EUR/ m².