Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1479/21-B
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.09.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Snina
Obec:Belá nad Cirochou
Katastrálne územie:Belá nad Cirochou
Číslo listu vlastníctva:53

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
373/3400zastavané plochy a nádvoria
373/1399záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
93373/3rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Chovancová ĽubicaKomenského 93/16, Belá nad Cirochou1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9489.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7116.80
Výška zábezpeky:3558.40
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0411000000002621381685
Najnižšie podanie:7116.80
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0411000000002621381685
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady z dostupných listín nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.09.202314:00Belá nad Cirochou 93/16

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa bude konať len na základe prihlásenia sa záujemcov telefonicky na t.č.: 055/6780565 najneskôr do 14.00 hod dňa 19.09.2023