Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:430EX 540/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.10.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Malacky
Obec:Stupava
Katastrálne územie:Stupava
Číslo listu vlastníctva:7720

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
39434276orná pôdaPodľa územnoplánovacej informácie mesta Stupava zo dňa 10.10.2022 je uvedená parcela č. 3943 súčasťou funkčných plôch označených F 10 – Výroba, sklady, distribúcia a technická vybavenosť: - Hlavné funkčné využitie: Sústredená plocha areálového charakteru.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Erik BelešStavbárska 5176/36, Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:87600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:87600.00
Výška zábezpeky:32850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Najnižšie podanie:65700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva, a to: - Vecné bremeno podľa §22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s §69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa GP č. 36566497 – 510/2011 na pozemku parc. č. 3943 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia – 2x 110 kV vedenie č. 8832 na trase Rz Stupava – Rz Zohor a č. 8833 na trase Rz Stupava – Rz Malacky - Vecné bremeno podľa §22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s §69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa GP č. 36566497 – 413/2011 na pozemku parc. č. 3943 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia – 2x 110 kV vedenie č. 8205 na trase Rz Stupava – Rz Senica a č. 8742 na trase Rz Stupava – Rz Rohožník. - Nájomný vzťah so spoločnosťou FirstFarms Mast Stupava a.s. , Vinohrádok 5741, Malacky 901 13, IČO: 36529401 pod p.č. 2 podľa N- 265/14: Nájomná zmluva č. 24804/2014 zo dňa 16.10.2014 na E – KN par.č. 2871, 3943, 4504, C-KN par.č. 7150 na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2023
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak osobitný zákon neustanovuje inak (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka), voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Podľa územnoplánovacej informácie mesta Stupava zo dňa 10.10.2022 je uvedená parcela č. 3943 súčasťou funkčných plôch označených F 10 – Výroba, sklady, distribúcia a technická vybavenosť: - Hlavné funkčné využitie: Sústredená plocha areálového charakteru. Priemyselné závody skupiny priemyselných zariadení, s potencionálne rušivým vplyvom na okolie, vyžadujúci odstup od obytných zón. Centrálne skladové obvody, distribučné centrá, areály sústrednej stavebnej výroby a centrálnych stavebných dvorov, prevádzkové priestory miestnej a nadmiestnej výroby, opravovní, služieb motoristom, prádelne a čistiarne väčšieho rozsahu, zberne surovín ako súčasť výrobných okrskov, areály a zariadenia technickej infraštruktúry. Možnosť umiestnenia priemyselného parku. - Doplnkové funkčné využitie: Administratíva neverejného charakteru, učňovské stredisko a špeciálne školské zariadenia, ak to spôsob vúčby nevyhnutne vyžaduje, zdravotnícke strediská, ak to príslušná výrova vyžaduje, špeciálne vedecko-výskumné zariadenia a laboratóriá, maloobchod, služby a verejné stravovanie zodpovedajúce rozsahu, prislúchajúca technická a dopravná vybavenosť, ochranná a areálová zeleň.