Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:430EX 425/2022
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.10.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Zvončín
Katastrálne územie:Zvončín
Číslo listu vlastníctva:1346

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
190/248515orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Vlastimil VidraExnárova 3126/14, Bratislava - Ružinov1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6200.00
Výška zábezpeky:2325.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Najnižšie podanie:4650.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu: - Z 5479/2018 - Vecné bremeno podľa §22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s §96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 453/2018 úradne overeného pod č. 1406/2018 na parcelu registra C č. 190/24 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia – 1x 22 kV VN linka č. 202 na trase Rz Trnava Centrum – Rz Smolenice – 738/18. a nájomné práva.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak osobitný zákon neustanovuje inak (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka), voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie