Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:379Ex 51/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Nosko Slavomír
Ulica:Komenského 3
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.09.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Komenského 3
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Fiľakovo
Katastrálne územie:Fiľakovo
Číslo listu vlastníctva:3312

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
76211752Bytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jaraba JánNám. Slobody 762/8, 98601 Fiľakovo1/1
Dáša JarabováNám. Slobody 762/8, 98601 Fiľakovo1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:18800.00
Výška zábezpeky:9400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK84 0900 0000 0050 2958 8947
Najnižšie podanie:18800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK84 0900 0000 0050 2958 8947
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 ods.1 zák.č.182/1993 Z.z., na byt č. 56, prízemie, vchod 8, v bytovom dome s.č. 762 na p.č. 1175, na podiel B 56, Z 801/12- v.z. 253/12Exekučné záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00 151 653 (č.EX 3481/15-20) č. EX 26092/18 z 11.6.2015 (Ex.úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý PhD.) na podiel B56, na byt č. 56 na prízemí, vchod č. 8 v bytovom dome s.č. 762 na pozemku registra CKN parc.č. 1175 a na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5150/401466 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, Z 2740/15, zapísané 29.6.2015-2351/15, R-378/2018- 1202/18Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 26092/18 z 19.10.2021 (Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý PhD.) v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 831 04 Bratislava III, IČO: 00 151 653, na Byt č. 56, na prízemí, vchod č. 8 v bytovom dome s.č. 762 na pozemku registra C KN parc. č. 1175 a na spoluvlastnícky podiel B-56 o veľkosti 5150/401466 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, Z-5246/2021, zapísané dňa 20.10.2021 - v.z.1006/21
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.09.202310:00Nám. Slobody 762/8, 98601 Fiľakovo

Ďalšie informácie

Záujemcov o dražbu prosím o uvedenie variabilného symbolu VS: 5117 pri uhradení dražobnej zábezpeky.