Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:331EX 359/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Crkoň Pavol
Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.10.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Trenčín
Obec:Trenčín
Katastrálne územie:Trenčín
Číslo listu vlastníctva:7971

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2427/135312záhradapozemok v záhradkárskej osade prístupnej z Východnej ulice na sídlisku Juh v Trenčíne

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kákoš Juraj, nar. 08.06.1970Východná 2338/21, Trenčín1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1680.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:840.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK5611000000002623222100, VS: 35919
Najnižšie podanie:1680.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK5611000000002623222100, VS: 35919
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:vecné bremeno v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518 podľa § 10 ods.1 a 5 v spojení s § 69 ods. 10 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike v rozsahu podľa GP č. 36566497-353/2011 zapísané pod Z 4662/2011
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o čom je povinný upovedomiť exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:ku dňu udelenia príklepu po schválení súdom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.09.202315:00na mieste, kde sa nachádza dražená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

II. Predmet dražby Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel povinného Juraj Kákoš, Východná 2338/21, 911 01 Trenčín, IČO: 34599037, nar. 08.06.1970 vo veľkosti 1/2 na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Trenčín, zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Trenčín - katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 7971, a to: parcela registra \"C\" č. 2427/135, záhrada, o výmere 312 m2. Stavba záhradnej chatky nachádzajúca sa na vyššie špecifikovanom pozemku nie je predmetom dražby. III. Cena predmetu dražby Všeobecná hodnota predmetu dražby zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Františkom Svitkom, znalcom v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie : odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku je po zaokrúhlení vo výške 1.680,00 EUR (slovom Jedentisícšesťstoosemdesiat eur). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote predmetu dražby určenej znaleckým posudkom 1.680,00 EUR (slovom Jedentisícšesťstoosemdesiat eur). Pri predmete dražby neboli zistené žiadne závady ani práva, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. IV. Dražobná zábezpeka Dražobná zábezpeka pre predmet dražby je 50% zo sumy najnižšieho podania - t. j. 840,00 EUR. Dražobnú zábezpeku je potrebné uhradiť na bankový účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s. IBAN: SK5611000000002623222100 s uvedením variabilného symbolu: 35919. Pri úhrade zábezpeky je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa meno a priezvisko dražiteľa a informáciu, že ide o dražobnú zábezpeku. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet súdneho exekútora najneskôr do 02.10.2023. Dražby sa môže zúčastniť iba záujemca, ktorý podľa výpisu z účtu súdneho exekútora za obdobie od 21.08.2023 do 02.10.2023 zložil dražobnú zábezpeku (ktorého meno a priezvisko sa nachádza v správe pre prijímateľa). V prípade, že sa v správe pre prijímateľa nebude nachádzať meno a priezvisko dražiteľa, bude mať súdny exekútor za to, že zábezpeku zložil ten, kto sa preukáže originálom potvrdenia banky o zložení zábezpeky. Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil dražobnú zábezpeku bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora, sa dražobná zábezpeka vráti najneskôr do 7 dní odo dňa konania dražby na bankový účet, z ktorého bola zábezpeka uhradená. V prípade, že neúspešný dražiteľ vložil dražobnú zábezpeku na účet súdneho exekútora v hotovosti, bude mu vrátená najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy doručí súdnemu exekútorovi písomné oznámenie platobných údajov pre vrátenie dražobnej zábezpeky. V. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 10 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom na bankový účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s. IBAN: SK5611000000002623222100 s uvedením variabilného symbolu: 35919, pričom na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Pri úhrade je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa, že ide o úhradu najvyššieho podania. VI. Obhliadka predmetu dražby Obhliadka predmetu dražby sa pre záujemcov uskutoční dňa 20.09.2023 o 15:00 hod na mieste, kde sa nachádza dražená nehnuteľnosť, a to na základe predchádzajúceho telefonického prihlásenia na exekútorskom úrade, tel.: 0948 428 400. VII. Ďalšie ustanovenia Pri predmete dražby boli zistené nasledovné závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: vecné bremeno v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518 podľa § 10 ods.1 a 5 v spojení s § 69 ods. 10 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike v rozsahu podľa GP č. 36566497-353/2011 zapísané pod Z 4662/2011. Na predmete dražby je zriadené ako prvé v poradí exekučné záložné právo v prospech vymáhajúceho záložného veriteľa, ktorým je v exekučnom konaní 331EX 359/19 Ing. Josef Kolář, Bavlnárska 1797/9A, 911 05 Trenčín, nar. 25.09.1967. Podľa ust. § 151ma ods. 3 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé (ďalej len „prednostný záložný veriteľ“), sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov. Ak výťažok z predaja zálohu prevyšuje pohľadávku zabezpečenú v prospech prednostného záložného veriteľa, ostatní záložní veritelia majú právo, aby ich pohľadávky zabezpečené záložným právom k prevádzanému zálohu boli po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov prednostným záložným veriteľom v súvislosti s výkonom záložného práva uspokojené z výťažku z predaja zálohu podľa poradia rozhodujúceho na uspokojenie záložných práv. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Dražiteľom môže byť: a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže platným preukazom totožnosti, b) právnická osoba konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorý sa musí preukázať originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako tri mesiace alebo jeho osvedčenou fotokópiou a platným preukazom totožnosti. Splnomocnený zástupca dražiteľa sa musí okrem vyššie uvedeného preukázať aj splnomocnením s úradne overeným podpisom dražiteľa. Dražiteľ, ktorý je fyzickou osobou v rodinnom stave ženatý/vydatá, musí pre účely schválenia príklepu súdom doložiť súhlas manžela/manželky s nadobudnutím predmetu dražby do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, že má takýto dražiteľ nadobúdať predmet dražby do výlučného vlastníctva, je potrebné doložiť rozhodnutie súdu o zrušení BSM, prípadne modifikačnú dohodu uzatvorenú podľa ust. § 143a Občianskeho zákonníka vo forme notárskej zápisnice. Dražiteľ, ktorý zložil zábezpeku, sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez ktorého sa nemôže zúčastniť dražby. Registrácia sa uskutoční v deň konania dražby. Je zahájená 30 min. pred začiatkom dražby a končí otvorením dražby. Dražba sa koná dovtedy, kým sa podávajú vyššie podania. V priebehu dražby najmenší rozdiel medzi nasledujúcimi podaniami je 100,00 Eur. Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Týmto okamihom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti. Vlastnícke právo vydražiteľa k predmetu dražby sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom po zaplatení najvyššieho podania na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť predmet dražby povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s predmetom dražby. Upozorňujem osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo (zmluvné predkupné právo vecnej povahy), že ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať súdnemu exekútorovi pred začatím dražby. Spoluvlastník draženej nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť jej predaju, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť (najnižšie podanie). Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu. Ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Vyzývam osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle ust. § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností, inak si súdny exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže k draženej nehnuteľnosti prístup.