Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:430EX 314/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.10.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Holiare
Katastrálne územie:Horné Holiare
Číslo listu vlastníctva:270

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1017/4400zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená obytná budova so súpisným číslom
1017/5400záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1531017/4rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Andrej CsechHoliare č.d. 1531/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:20600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:20600.00
Výška zábezpeky:10300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Najnižšie podanie:20600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak osobitný zákon neustanovuje inak (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka), voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie