Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:271EX224/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Jambor Ivan
Ulica:Farská 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.09.2023
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Farská 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Santovka
Katastrálne územie:Malinovec
Číslo listu vlastníctva:762

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
197110zastavaná plocha a nádvorie
199/1280zastavaná plocha a nádvorie
199/2730zastavaná plocha a nádvorie
585/41289trvalý trávny porast

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
163197samostatne stojaca garážgaráž s dielňou
164199/1rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Butkovský PavolMaďarovská 164/20, Santovka 935 871/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:351000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:131625.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie