Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:409EX 229/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Korim Juraj
Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.10.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2473/7A
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Bardejov
Obec:Marhaň
Katastrálne územie:Marhaň
Číslo listu vlastníctva:1197, 1176

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
340/3839záhradaLV č. 1197, kat. územie Marhaň, Obec Marhaň, spol. podiel 1/2
340/4158zastavaná plocha a nádvorieLV č. 1176, kat. územie Marhaň, Obec Marhaň

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
185340/4rodinný dombyt č.2 vo vchode č. 1, na 2 p. vrátene podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve a spoluvlastnický podiel k pozemku 8478/16979

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kožáriková DagmarKoprivnica 1261/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:33400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:33400.00
Výška zábezpeky:6262.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0051 0974 2668
Najnižšie podanie:12525.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0051 0974 2668
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.09.202310:00v mieste kde sa nachádza nehnuteľnostť

Ďalšie informácie

opätovná dražba nehnuteľnosti I. zastavaná plocha a nádvorie, par. č. 340/4 o výmere 158 m rodinný dom – súp. číslo 185, na par. č. 340/4 byt č. 2 vo vchode č.1 na 2.p. vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 8478/16979 v spoluvlastníckom podiele 1/2 evidovaný Okresným úradom Bardejov – kat. odbor na LV č. 1176, kat. územie Marhaň, Obec Marhaň, II. záhrada – par. č. 340/3 o výmere 839 m2 V spoluvlastníckom podiele 1/2 Evidovaný Okresným úradom Bardejov – kat. odbor na LV č. 1197, kat. územie Marhaň, Obec Marhaň, Všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom je 33 400,00 EUR. Hodnota spoluvlastníckeho podielu, ktorý je predmetom dražby je 16 700,00 EUR Výška dražobnej zábezpeky je 6 262,50 EUR. Najnižšie podanie podľa § 145 ods. 1 Exekučného poriadku je 12 525,00 EUR. Minimálne prihodenie 200,00 EUR. Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, a to v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora č. SK30 0900 0000 0051 0974 2668 GIBASKBX SK vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Vranov nad Topľou, var. symbol: 2292020 kde do poznámky uvedie meno záujemcu. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak je účastníkom dražby fyzická osoba, ktorá je v manželskom zväzku a predmet dražby má patriť do režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v takom prípade manžel/manželka musí preukázať úradne overené splnomocnenie na vykonávanie príslušných úkonov spojených s účasťou na dražbe. Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 15 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu súdnym exekútorom, na účet súdneho exekútora č. SK30 0900 0000 0051 0974 2668, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Vranov nad Topľou, var. symbol 2292020. Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 26.09.2023 o 10:00 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu , telefonicky na telefónnom čísle 057/4462350 alebo elektronicky na e-mailovej adrese juraj.korim@ske.sk.