Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 4931/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.10.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Báb
Katastrálne územie:Veľký Báb
Číslo listu vlastníctva:1988

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
36803194orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Johana Blahová, r. PúčikováMalý Báb 482, 951 341/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3060.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3060.00
Výška zábezpeky:1530.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 3100 0000 0040 0096 2240
Najnižšie podanie:3060.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 3100 0000 0040 0096 2240
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Súdny exekútor nemá vedomosť o závadách, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie