Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1137/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Balaškó Peter
Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.10.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Šaľa
Obec:Močenok
Katastrálne územie:Močenok
Číslo listu vlastníctva:6371

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6908/222297Ostatná plocha
6908/2622775Ostatná plocha
6908/263325Ostatná plocha
6908/267219Zastavaná plocha a nádvorie
6908/26885Zastavaná plocha a nádvorie
698/269989Zastavaná plocha a nádvorie
6908/279396Ostatná plocha
6908/280169Ostatná plocha
6908/28182Zastavaná plocha a nádvorie
6908/282144Ostatná plocha
6908/283534Ostatná plocha
6908/2842154Ostatná plocha
6908/287733Ostatná plocha
6908/28873Ostatná plocha
6908/28922Ostatná plocha
6908/319641Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
14926908/267Administratívna budova s výrobnou halou
14926908/268Administratívna budova s výrobnou halou
1492698/269Administratívna budova s výrobnou halou
14936908/319Sklad

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
A - DEMO, s.r.o.Topoľová 1, 951 31 Močenok1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:971000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:728250.00
Výška zábezpeky:364125.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Najnižšie podanie:728250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie či iné závady neboli súdnym exekútorom alebo znalcom zistené žiadne, ich hodnota je 0,- €.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.10.202309:00Topoľová 1, 951 31 Močenok

Ďalšie informácie

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 5.10.2023 o 9.00 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza/toto miesto je verejne dostupné/, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku oznámeného emailom na euhurbanovo@euhurbanovo.sk 3 pracovné dni pred konaním ohliadky, pozemok je verejne prístupný. Záujemcom je možné zaslať znalecké posudky vo forme PDF na email. Originály posudkov sú dostupné u exekútora k nahliadnutiu. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.