Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 398/2013-B
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.10.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Poprad
Katastrálne územie:Poprad
Číslo listu vlastníctva:4181

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
33873226/19bytový dom, byty a nebytové priestory, vchod 12, 5. poschodie, byt č.14Predsavzatie, ul. Podjavorinskej 10,12

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nemčíková MáriaÚstecko-Orlická 2346/20, 058 01 Poprad1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29550.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:29550.00
Výška zábezpeky:14775.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0411000000002621381685
Najnižšie podanie:29550.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0411000000002621381685
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady z dostupných listín nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.10.202310:00Podjavorinská 12, Poprad, vchod č. 12, 5. poschodie, byt č. 15

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa bude konať len na základe prihlásenia sa záujemcov telefonicky na t.č.: 055/6780565 najneskôr do 14.00 hod dňa 03. októbra 2023. Súčasťou draženej nehnuteľnosti je podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 3331/239136