Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:380/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šajánek Pavel
Ulica:Ružová 63/5
PSČ + Obec:90901 Skalica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.10.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ružová ul. č. 63/5
PSČ + Obec:90901 Skalica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Skalica
Katastrálne územie:Skalica
Číslo listu vlastníctva:8084

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
85282546orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jetmar MichalNad Predmestím 1617/30 Skalica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:96200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:96200.00
Výška zábezpeky:48100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000004002148189
Najnižšie podanie:96200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000004002148189
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po doplatení najvyššieho podania
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:sa neviažu žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.09.202309:00na mieste uvedenej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

na tel. č. 0905 638 481