Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 103/07
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Nosková Eleonóra
Ulica:Robotnícka č. 4
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.10.2023
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Robotnícka 4
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Príbelce
Katastrálne územie:Horné Príbelce
Číslo listu vlastníctva:46

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
15/11469záhrada
15/2316záhrada
581015zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6458rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ľubomír MatkovičUčiteľská 1, Banská Štiavnica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:66300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:66300.00
Výška zábezpeky:33150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9675000000004008360746
Najnižšie podanie:66300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9675000000004008360746
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.10.202311:30Obhliadka sa uskutoční v Príbelciach č. 64, len v prípade záujemcov, ktorí sa musia nahlásiť do 13.10.2023 na tel.č. 048/415 23 20 alebo písomne na emailovej adrese - eleonora.noskova@ske.sk

Ďalšie informácie