Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1718/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.10.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. STARÉ MESTO
Katastrálne územie:Staré Mesto
Číslo listu vlastníctva:3070 + 5151

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
755/1258Zastavané plochy a nádvoriapodiel vo veľkosti 907/10000

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
101706755/1Bytový dombyt č. 5, 1.p. Palisády 12 - podiel vo veľkosti 1/1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Igor Horáček, r. HoráčekMajerská 48, 821 07 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:229000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:229000.00
Výška zábezpeky:114500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052,TATRSKBX, referencia platby:/VS 171817
Najnižšie podanie:229000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052,TATRSKBX, referencia platby:/VS 171817
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti, ak nezaniknú v zmysle ust. § 151h, § 151ma a § 151md Občianskeho zákonníka
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie záložné právo (zapísané v katastri nehnuteľností pod V-3658/09), je Ing. Marián Procházka, ktorý udelil súhlas s vedením exekúcie na dražené nehnuteľnosti a požiadal, aby jeho pohľadávka zabezpečená záložným právom bola uspokojená z výťažku z predaja dražených nehnuteľností. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami s výnimkou zákonného záložného práva v prospech spoločenstva vlastníkov bytov podľa § 15 z.č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.10.202310:00na mieste, kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru; kontaktná osoba Martin Cirbus, tel. +421 915 695 540 alebo JUDr. Silvia Bencová, tel. +421 915 695 543

Ďalšie informácie

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.