Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:283Ex 178/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.10.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava IV
Katastrálne územie:Karlova Ves
Číslo listu vlastníctva:3216

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
30991669/1089Pribišova 2, vchod Pribišova 2, poschodie 7, číslo bytu 602, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 4909/521540

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Stavebné bytové družstvo Bratislava IVPolianky 9, 841 01 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:109500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:109500.00
Výška zábezpeky:54750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 1100 0000 0026 2873 5052, TATRSKBX, VS 17818
Najnižšie podanie:109500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK53 1100 0000 0026 2873 5052, TATRSKBX, VS 17818
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu. Voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti, ak nezaniknú v zmysle ust. § 151h, § 151ma a § 151 md Občianskeho zákonníka.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené skoršie záložné je Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. v zmysle zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 27.08.2001. Výška pohľadávky zabezpečená skorším záložným právom, ktoré bolo zriadené v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., predstavuje ku dňu 30.06.2023 sumu vo výške 1 862,43 €. Vzhľadom k uvedenému nadobudne vydražiteľ draženú nehnuteľnosť so záložným právom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. a zákonným záložným právom v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.10.202310:00kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti, na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, kontaktná osoba Martin Cirbus, 0915 695 540

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota draženej nehnuteľností zistená znaleckým posudkom číslo 140/2023 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Miloslavom Ilavským, PhD. v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a zároveň aj najnižšie podanie na dražbe je vo výške 146.000,- Eur (slovom stoštyridsaťšesťtisíc eur). Dňa 07.09.2023 sa konala dražba predmetnej nehnuteľnosti, pri ktorej sa neurobilo ani najnižšie podanie. V zmysle ust. § 145 ods. 1 druhá veta Exekučného poriadku najnižšie podanie pri ďalšom termíne dražby tvoria tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom, t.j. 109.500,00,- Eur (slovom stodeväťtisícpäťsto eur). Súdny exekútor bezodkladne po vykonaní dražby zloženú dražobnú zábezpeku vráti záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom na ním oznámený bankový účet alebo v hotovosti. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu. Voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti, ak nezaniknú v zmysle ust. § 151h, § 151ma a § 151 md Občianskeho zákonníka. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.