Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:384EX101/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr., PhD., Augustín Jozef
Ulica:Moyzesova 923/49, 010 01 Žilina
PSČ + Obec:

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.10.2023
Čas:08:30

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 49
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Žilina
Katastrálne územie:Závodie
Číslo listu vlastníctva:LV 1625, LV 2455,

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1472/581945zastavaná plocha a nádvorieLV 1625, podiel 1364/467044
1472/542208zastavaná plocha a nádvoriaLV 2455, podiel 1364/684894

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
11671472/589bytovy dom, LV 1625, podiel 1364/467044

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
ŠUTARA MAREK r. ŠUTARADobšinského 1605/61364/467044

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:14000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:14000.00
Výška zábezpeky:7000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Najnižšie podanie:14000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie, za prevzaté vecné bremená mu prislúcha plná úhrada z rozdeľovanej podstaty. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:znalcom neboli zistené žiadne riziká spojené s budúcim užívaním nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.10.202308:30na mieste samom, Kvačalova 1167, Žilina

Ďalšie informácie

jedná sa o nebytový priestor /parkovacie miesto/ č.24, v bytovom dome na ul. Kvačalova 1167 a pozemok p.č. 1472/58, p.č. 1472/54 podiel, k.ú. Závodie, vedené na LV č. 1625, LV č. 2455.