Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:186EX 60/23
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Varga Rudolf
Ulica:Hlavná 26/5
PSČ + Obec:92901 Dunajská Streda

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.10.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavná 26/5
PSČ + Obec:92901 Dunajská Streda

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Jalovec
Katastrálne územie:Jalovec
Číslo listu vlastníctva:2119

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
774/10149Trvalý trávny porast
774/201211Trvalý trávny porast
1585/1138Trvalý trávny porast
1586/1200Orná pôda
1587/1466Trvalý trávny porast
1588/11013Orná pôda
1589/1638Orná pôda
1854/3581Trvalý trávny porast
236/12003Orná pôda
588/11844Orná pôda
627/1561Orná pôda
868/358Trvalý trávny porast
872/1104Orná pôda
931/2221Orná pôda
1000/11924Orná pôda
1001/1177Trvalý trávny porast
1002/1915Orná pôda
1196/31676Orná pôda
1269/13135Orná pôda
1270/1308Orná pôda
1325/12372Orná pôda
1470/3588Trvalý trávny porast
1473/12443Orná pôda
1474/1168Trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Viera MarkováJilemnického 831/35, Leopoldov1,1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7770.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7770.00
Výška zábezpeky:3885.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5109000000000021897902
Najnižšie podanie:3885.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5109000000000021897902
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí prevziať nájomné práva, ktoré vznikli na základe nájomnej zmluvy na dobu určitú od 20.07.2018 do 19.07.2033, a to na podiel 1/1 na E KN na parcely č. : 236/1, 588/1, 627/1, 931/2, 1000/1, 1002/1, 1196/3, 1269/1, 1270/1, 1325/1, 1470/3, 1473/1, 1474/1, 1586/1, 1587/1, 1588/1, 1589/1, 1854/3 v prospech AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s. IČO: 36296490
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli, a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.10.202310:00Kde sa nachádzajú nehnuteľnosti so stretnutím pred Obecným úradom Jalovec.

Ďalšie informácie

Predmet dražby sa draží jednotlivo a preto výška zábezpeky je nasledovná: parcela č. výmera v m2 druh pozemku výška zábezpeky v € 774/101 49 trvalý trávny porast 120 774/201 211 trvalý trávny porast 696,30 1585/1 138 trvalý trávny porast 2 1586/1 200 orná pôda 5,20 1587/1 466 trvalý trávny porast 12,05 1588/1 1013 orná pôda 188,10 1589/1 638 orná pôda 118,50 1854/3 581 trvalý trávny porast 15 236/1 2003 orná pôda 371,90 588/1 1844 orná pôda 342,40 627/1 561 orná pôda 14,50 868/3 58 trvalý trávny porast 134 872/1 104 orná pôda 240,20 931/2 221 orná pôda 5,70 1000/1 1924 orná pôda 357,20 1001/1 177 trvalý trávny porast 2,60 1002/1 915 orná pôda 169,90 1196/3 1676 orná pôda 43,30 1269/1 3135 orná pôda 81,10 1270/1 308 orná pôda 8 1325/1 2372 orná pôda 440,40 1470/3 588 trvalý trávny porast 15,20 1473/1 2443 orná pôda 453,60 1474/1 168 trvalý trávny porast 31,20 Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný zložiť zábezpeku v hotovosti vkladom na účet, šekom alebo prevodom na účet č. SK5109000000000021897902 - Slovenská sporiteľňa, a.s. VS: 6023 ŠS: č.parcely bez lomítka Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: \"označenie dražiteľa\". Dokladom o zložení zábezpeky je viditeľné pripísanie zábezpeky na účet súdneho exekútora s použitím správnych variabilných symbolov. parcela č. výmera v m2 druh pozemku najnižšie podanie v € 774/101 49 trvalý trávny porast 226,38 774/201 211 trvalý trávny porast 1392,60 1585/1 138 trvalý trávny porast 4,01 1586/1 200 orná pôda 10,34 1587/1 466 trvalý trávny porast 24,09 1588/1 1013 orná pôda 376,17 1589/1 638 orná pôda 236,92 1854/3 581 trvalý trávny porast 30,04 236/1 2003 orná pôda 743,80 588/1 1844 orná pôda 684,75 627/1 561 orná pôda 29,01 868/3 58 trvalý trávny porast 267,96 872/1 104 orná pôda 480,48 931/2 221 orná pôda 11,43 1000/1 1924 orná pôda 714,46 1001/1 177 trvalý trávny porast 5,17 1002/1 915 orná pôda 339,78 1196/3 1676 orná pôda 86,66 1269/1 3135 orná pôda 162,10 1270/1 308 orná pôda 15,93 1325/1 2372 orná pôda 880,82 1470/3 588 trvalý trávny porast 30,40 1473/1 2443 orná pôda 907,17 1474/1 168 trvalý trávny porast 62,39 Minimálna výška licitácie je 50% vyvolávacej ceny (najnižšie podanie).