Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:292EX 601/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Špička Jaroslav
Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.10.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Ľubotice
Katastrálne územie:Ľubotice
Číslo listu vlastníctva:2704

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
21116/82600Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Klimovič ĽubošKorabinského 1805/16, 08006 Ľubotice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:143682.86
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:53881.08
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1402000000002526482453
Najnižšie podanie:107762.15
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1402000000002526482453
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli súdnym znalcom zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti – bez závad.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.10.202310:00Ľubotice

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je Rozostavaný rodinný dom na parc. KN 21116/82, príslušenstvo a pozemok na parc. KN 21116/82 katastrálne územie Ľubotice, okres Prešov zapísaná na Okresnom úrade Prešov, katastrálnom odbore, okres Prešov, obec Ľubotice, k.ú. Ľubotice na liste vlastníctva č. 2704.