Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 175/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.10.2023
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Počúvadlo
Katastrálne územie:Počúvadlo
Číslo listu vlastníctva:441

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
69230/2Obytný domByt č. 1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Barna LadislavPočúvadlo 691/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3510.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3510.00
Výška zábezpeky:1755.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 17520
Najnižšie podanie:3510.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:17520
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.10.202309:30Počúvadlo 69

Ďalšie informácie

Byt je v pôvodnom stave, je značne zdevastovaný, dlhodobo sa na trvalé bývanie nevyužíva, vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.