Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:344EX 167/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hýbal Hugo
Ulica:Jakabova 30
PSČ + Obec:82104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.11.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jakabova 30
PSČ + Obec:82104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Pataš
Katastrálne územie:Pataš
Číslo listu vlastníctva:433

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1095/30600orná pôdaorná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nespala FrantišekPrievozská 1309/21, 821 08 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:18500.00
Výška zábezpeky:9250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7711000000002923843443
Najnižšie podanie:18500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7711000000002923843443
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nie sú súdnemu exekútorovi známe.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:V zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.11.202311:00na mieste, kde sa dražená nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie