Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:196EX 676/21
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.10.2023
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:kpt. Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Žarnov
Katastrálne územie:Žarnov
Číslo listu vlastníctva:840

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
121615/48objekt bývaniabyt č. 1 na prízemí, vchod 1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Wnek KarolŽarnov 1211/1 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 40/547

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12000.00
Výška zábezpeky:4500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX, VS 6762021
Najnižšie podanie:9000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX, VS 6762021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.10.202316:00Žarnov 121

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku je dražiteľ povinný uhradiť výhradne na osobitný účet Exekútorského úradu Michalovce, IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX vo VÚB a.s. s uvedením VS 6762021. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na osobitný účet súdnej exekútorky najneskôr deň pred konaním dražby. Dražiteľovi, ktorý neuhradí dražobnú zábezpeku deň pred konaním dražby, nebude umožnené zúčastniť sa dražby ako dražiteľovi. Doklad o jej zložení : Dražiteľ je povinný preukázať úhradu zábezpeky výpisom z účtu alebo pokladničným príjmovým dokladom Všeobecnej úverovej banky a.s. pred začiatkom dražby. Spôsob vrátenia zábezpeky : Zábezpeka bude vrátená výhradne bezhotovostne, na účet, z ktorého bola poukázaná, resp. v prípade, že bola vložená na osobitný účet súdnej exekútorky, bude vrátená na účet, ktorý písomne oznámi neúspešný dražiteľ . Lehota na vrátenie zábezpeky záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom : 14 dní odo dňa konania dražby, resp. 14 dní odo dňa písomného doručenia účtu, na ktorý je možné dražobnú zábezpeku vrátiť.