Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 451/2015
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.10.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:kpt. Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Veľké Úľany
Katastrálne územie:Veľké Úľany
Číslo listu vlastníctva:3022

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
609/36130zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Balázsová KatarínaZ.Fábryho 476/1, Veľké Úľany1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:970.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:970.00
Výška zábezpeky:242.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX, VS 4512015
Najnižšie podanie:485.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX, VS 4512015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.10.202314:00Z.Fábryho 476/1, Veľké Úľany

Ďalšie informácie