Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Zrušenie dražby
Číslo exekučného konania:331EX 359/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Crkoň Pavol
Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.10.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.08.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Podľa ust. § 166 ods. 3 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov, podlieha nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu schváleniu súdom. Podľa ust. § 166 ods. 1 v spojení s ust. § 147 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov, môžu vzniesť voči nadobudnutiu spoluvlastníckeho podielu u exekútora námietky osoby uvedené v § 147 Exekučného poriadku, a to do dátumu dražby vyhláseného dražobnou vyhláškou. V lehote do troch dní od tohto dátumu môže vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ust. § 141 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov nebola doručená dražobná vyhláška. O námietkach rozhoduje súd. Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd zistí porušenie zákona.